Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Gegevens
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Het aanbod
Artikel 4 - De overeenkomst
Artikel 5 - Herroepingsrecht
Artikel 6 – Prijzen & Betaling
Artikel 7 - Conformiteit en garantie
Artikel 8 - Levering
Artikel 9 - Overmacht

Artikel 1 - Gegevens
Myracle
Fenna van der Wal
Bandsloot 2
8538 RG BANTEGA
+31 627129081
info@myracle.nl
KvK-nummer: 64179206
BTW-identificatienummer: NL002326481B67
OB nummer: 219060228B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die Myracle verkoopt.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Het aanbod
1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Myracle kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Myracle de bestelling heeft geaccepteerd.
2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
3. Myracle is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
1. Na aankoop heeft de consument het recht een artikel zonder opgaaf van reden te retourneren binnen 14 dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructie
3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Myracle dit bedrag zo spoedig mogelijk,uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is.

Artikel 6 – Prijzen & Betaling
1. Alle prijzen van de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Myracle niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
3. Betaling dient direct na een bestelling te worden voldaan. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Myracle zal de bestelling in behandeling worden genomen.
4. Betaling dient te geschieden op een door Myracle aangeboden betaalwijze. Myracle kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren.
.
Artikel 7 - Conformiteit en Garantie
1. Myracle draagt er zorg voor dat bestelde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Myracle te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
3. De garantie geldt niet indien:
o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Myracle en/of op de verpakking behandeld zijn;
4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Myracle, zal zij de geleverde producten
kosteloos vervangen, repareren of terug betalen.

Artikel 8 - Levering
1. Myracle zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Myracle kenbaar heeft gemaakt. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Myracle niet aansprakelijk.
3. Myracle zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Myracle tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Overmacht
1. Myracle kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Myracle heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2021 Myracle | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel